Nederlands staal.bz
Home
Documenten
Bestel nu
Contact
Links
ww2


Persoonlijk Archief van Philip Staal

Documenten Rechtzaak Verzet tegen voorgenomen fusie van JMW
met de Joodse Voogdij-instellingen

Verzet tegen fusie in eerste aanleg
 • Algemeen
 • Algemene documenten betreffende de rechtzaak tegen fusie van JMW met de Voogdij-instellingen.
 • Producties-Staal
 • Producties ingediend bij de rechtbank door Staal.
 • Producties-JMW
 • Producties ingediend bij de rechtbank door JMW.
 • Verzet tegen fusie in Hoger Beroep


 • Verzet tegen fusie in eerste aanleg
  Algemeen.
  Productie 1Verzoek aan JMW d.d. 7 september 2004, om de Jaarverslagen van de fuseren rechtspersonen te mogen inzien en JMW's negatief antwoord hierop.
  Productie 2Pleitnota van Ellen Pasman voor de rechtzaak op 27 september 2004.
  Productie 3Pront, secretaris van het wezencommittee, schrijft op 28 september 2004 dat alle wezen binnenkort aanspraak zullen maken op het geld.
  Productie 4Verslag van het gesprek van Staal met JMW op November 1, 2004, waarin o.a. staat: "Ten slotte deelt de heer Van den Bergh mee dat JMW niet zal nalaten zich te beroepen op de verjaringstermijn, mede gelet op het algemene belang van de continu´teit van JMW."
  Productie 5Tussenbeschikking van de rechtbank aan Loonstein, naar aanleiding van de zitting van 27 september 2004.
  De beschikking kan pas worden gegeven nadat de zaak Staal/JMW is besproken op 29 november 2004
  Productie 6Notitie voor Pasman ter voorbereiding van de rechtzaak op 29 november 2004.
  Productie 7Pleitnota mr. E. Pasman voor de rechtzitting van 29 november 2004.
  Productie 8Pleitnota Noordhof ten behoeve van de mondelinge behandeling d.d. 29 november 2004.
  Productie 9Proces Verbaal zoals ontvangen door de rechtbank. De hieromder gegeven verklaringen zijn feitelijk onjuist.
 • Pag. 8 - Mr. Ploeger (advocaat JMW) verklaart voorts, zakelijk weergegeven Regel 7 van boven: "De heer Hoek heeft het beheer over het vermogen van de ouders van verzoekers nader onderzocht en daarover schriftelijk aan JMW gerapporteerd."
 • Regel 12 van boven: "Anders dan verzoekers stellen, hebben zowel mevrouw Verhey als de heer Hoek wel degelijk een 'case-study' naar het beheer over het vermogen van de ouders van verzoekers gedaan. Daarbij is ook rapport Staal in aanmerking genomen."
 • Pag. 9 - De heer Vuijsje verklaart, zakelijk weergegeven (Regel 4 van onderen): "Deze effectenportefeuille had op 13 juni 1962 een waarde van fl. 12.963,54.
 • Pag. 10, regel 16 van boven - "De berekeningen in het rapport Staal zijn door de heer Hoek weliswaar juist bevonden, maar de daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen van het rapport heeft hij niet als juist onderkent."
 • Bovenstaande komt niet overeen met productie 26, brief van Hoek d.d. 24 juli 2003 (bijlage 6 rapport BEHJ) pagina 4, waarin Hoek schrijft geen onderzoek gedaan te hebben naar het vermogensbeheer.
 • JMW heeft, in zijn opdracht aan Hoek, niet gevraagd om concept rapport Staal te controleren - zie bladzijde 1 van het rapport Hoek d.d. 30 mei 2003: "Met uw brief van 9 april 2003 stuurde u mij kopieen van ..."
 • De fl. 12.963,54 waar Vuijsje het over heeft (zie rapport LEHJ pag. 2) zijn de ontvangsten van/uit effecten en niet de effectenportefeuille.
 • Productie 10Brief aan WJC dd. 9 december 2004- JMW is enige organisatie die zich op verjaring beroept.
  Productie 11Beschikking van de rechtbank Staal/JMW d.d. 17 januari 2005 (internet).
  Productie 12Beschikking van de rechtbank Staal/JMW d.d. 17 januari 2005 (scaned).
  Productie 13Beschikking van de rechtbank d.d. 17 januari 2005 betreffende de zaak Loonstein/JMW (internet).
  Productie 14Beschikking van de rechtbank d.d. 17 januari 2005 betreffende de zaak Loonstein/JMW (scaned).
  Productie 15Correspondentie dd. 23 maart 2005, met Commissie Eagleburger en WJC over beroep op verjaring door JMW van joodse WO II Tegoeden.
  *******To top of page*******


  Verzet tegen fusie in eerste aanleg
  Producties ingediend door Staal bij rechtbank op 10 december 2004
  Productie 1Verzoekschrift ingediend bij de rechtbank op 7 juli 2004 tegen de fusie van de voogdijinstellingen met Stichting samenwerkingsverband Joods Maatschappelijk Werk.
  Productie 2Rapport Staal als productie toegevoegd bij het Verzoekschrift d.d. 7 juli 2004.
  Productie 3Claim van de Staal's aan JMW van 20 januari 2004.
  Productie 4Verzoek aan de rechtbank Amsterdam d.d. 3 september 2004 om JMW te onslaan als vereffenaar en het antwoord van de rechtbank.
  Productie 5Brief d.d. 10 december 2004, met uitleg voor de te leveren producties aan de rechter, zoals afgesproken op de zitting van 29 november 2004.
  Productie 6Tussenbladen voor de ingediende producties d.d. 10 december 2004.
  Productie 7Gids van de Joodse Raad met namen van bestuursleden en medewerkers LEHJ.
  Productie 8Toelichting op verzoek subsidie voor een Algemeen Wezenonderzoek, ingediend bij SCMI/Kamer III.
  Productie 9Lezing gehouden door Elma Verhey in Israel, december 2001.
  Productie 10E-mail van Verhey aan Roet d.d. 17 mei 2000 waarin ze schrijft dat ze de indruk heeft dat er echt iets niet deugt.
  Productie 11E-mail van 8 juni 2000 waarin Verhey schrijft:
  * Ik had een gesprek met Vuijsje van JMW. Hij at uit mijn hand als je begrijpt wat ik bedoel.
  * Ik heb een brief gevonden van LEHJ waarin staat dat dit geld (bedrag wat toekomt aan wees) niet aan haar wordt gegeven - want ze zit in Israel.
  Productie 12Hand geschreven brief/fax van Arnold Heertje aan JMW d.d. 27 maart 2004, waarin Heertje o.a. schrijft:
  "Ik zag je brief aan Ph. Staal. Ik vind deze brief buitengewoon teleurstellend. Het is volstrekt duidelijk dat er handelingen zijn verricht die het daglicht niet kunnen velen."
  Productie 13Verkoop van huizen in Amsterdam door LEHJ van de WO II-wees Pront.
  Productie 14Verkoop van huizen in Groningen door LEHJ van de WO II-wees Pront.
  Product 15Eindafrekening van LEH van WO II-wees Pront.
  Op deze Eindafrekening staan de huizen uit Amsterdam en Groningen (totaal 4 panden) niet op.
  * Op de eindafrekening staat dat er nog een boedel moest worden verdeeld.
  Ik betwijfel of deze onverdeelde boedels afkomstig zijn uit de verkoop van huizen (alle erfgenamen staan in de Verkoopaktes) (maart 1953). Bovendien de Verkoopakte van het pand in Groningen is door Felix Renaud Mari Theodore Gouverne, notaris te Groningen behandeld. Deze notaris heeft op 1956 geen onverdeelde boedel op afrekening van Pront.
  Productie 16E-mail van 3 september 2003 waarin ze Pront beledigd en o.a. schrijft:
  * Ik probeer aan te tonen dat er wellicht juridisch niks mis is, maar wel moreel-ethisch.
  Dit schrijft ze ondanks het feit dat ze de Verkoopaktes en de Eindafrekening van Pront gezien heeft.
  * Bovendien vind ik die Jokos-uitkeringen waarvoor de weeskinderen een verklaring hebben getekend buitengewoon verdacht.
  * Dat ze met behulp van een forensich accountant werkt. Dit kan niet drs. Hoek zijn, zie Hoek's brief d.d. 1 februari 2004 (productie #23 pag. 4).
  productie 17Op aanvraag van de rechter, rapport 'VOS' fotokopie.
  productie 18Op aanvraag van de rechter, rapport 'LEHJ' fotokopie.
  Productie 19Het probleem: het bewijs is vernietigd.
  * Bladzijde twee: Vuijsje zou het liefst zien dat Staal naar de burgelijke rechter stapte. Mocht het tot een rechtzaak komen dan vind ik dat ik mij niet op verjaring kan beroepen
  * Bladzijde twee: Philip piekert zelf nog over zijn volgende stap. "Als JMW verklaart zich niet op verjaring te beroepen bij de rechter, dan is een proces zeker een optie.
  productie 20Antwoord JMW d.d. 23 januari 2004 naar aanleiding van onze bespreking op 10 december 2003. Er staat o.a. in:
  * Dat er geen aantekeningen zijn gevonden in de dossiers waaruit blijkt dat er een afspraak was met Philip inzake de overdracht van de nalatenschap bij zijn meerderjarig worden (21 jaar). Dit in tegenstelling hetgeen Vuijsje beweerde tijdens de bespreking.
  * Gesteld werd (door Roet en Paktor) dat het concept (Verhey's rapport) voorgelegd is aan Blom, Lipschits, Dankers en aan Frits Hoek als financieel deskundige op het terein van de WO II Tegoeden. Kan zo zijn maar Hoek schrijft aan mij, op 1 feb. 2004, als volgt: "Over de kwaliteit van Elma's onderzoek kan ik uiteraard geen oordeel vellen, evenals over de uiteindelijke conclusie(s), die ik overigens niet of nog niet ken."
  * Mijn en Hoek's reactie op deze brief waaruit blijkt dat de forensich accountant waar Verhey beweerd mee te werken (zie Verhey's e-mail aan Pront) niet drs. Hoek kan zijn en de "Hoofdlijnen van de bespreking d.d. 10 december 2003"
  productie 21Frits Hoek's rapport van 30 mei 2003 uitgebracht aan JMW.
  Productie 22E-mail met de Memorie van Successie van mijm ouders, gevonden op 2 september 2004.
  productie 23Toelichting op de Memorie van Succesie van notaris R. Meppelink, bewaarder Notariele archieven in Amsterdam.
  Brief van notaris Blom d.d. 14 october 1998 waarin hij o.a. schrijft:
  * Deze rechthebbenden moesten dan de nalatenschappen onderling verdelen hetgeen soms bij de notaris gebeurde.
  * Notaris Van Hasselt heeft destijds honderden van deze verklaringen moeten opstellen. Vele jaren later zijn deze door hem dan wel zijn opvolger zo langzamerhand opgeruimd.
  * ... de akten waarin men voor de notaris verschijnt om er handelingen vast te leggen ... op staatskosten worden bewaard.
  * Met antwoord van de bewaarder van de notaris archieven.
  productie 24Is bijlage 6 van rapport BEHJ. Brief van Frits Hoek d.d. 24 juli 2003 waarin hij schrijft geen onderzoek gedaan te hebben naar het vermogensbeheer van de Rudelsheimstichting in het algemeen en zeker niet in de zaak Staal. Wel conformeert Hoek mijn berekening van het zuiver netto vermogen.
  productie 25Advertentie van JMW naar aanleiding van krantenartikelen.
  productie 26Advertentie van JMW naar aanleiding van krantenartikelen.
  * Vuijsje's e-mail aan Joop Bouma (journalist van Trouw) waarin Vuijsje zijn teleurstelling uit over het krantenartikel en als reden geeft:"omdat ik in het tweede gesprek, ondanks het feit dat de heer Staal mij daar geen toestemming voor wenste te geven, zeer open over deze zaak ben geweest en u alle relevante stukken heb laten zien.", dit in tegenstelling wat hij in de advertentie schrijft.
  * Zoals ik heb uitgelegd dient een claim van de heer Staal niet bij JMW, maar bij de Rudelsheimstichting te worden gedeponeerd. Ik heb geen bevoegdheid om over deze stichting uitspraken te doen." Dit is ÚÚn van de stichtingen die JMW wil laten verdwijnen.
  Productie 27Press release van JMW.
  productie 28Aantal joodse oorlogswezen in 1949 en onderverdeling.
  Productie 29Reactie van Staal naar aanleiding van Noordhof's brief van 14-dec-04 aan de rechter.
  *******To top of page*******


  Verzet tegen fusie in eerste aanleg
  Producties ingediend door JMW
  Productie 1Verweerschrift van JMW 1e aanleg, voor de rechtzaak op 27 september 2004.
  Op blz. 23 punt 5.28 van verweerschrift schrijft JMW dat de vordering verjaard is.
  Productie 2Bijlage A. Lijst van producties bij Verweerschrift van JMW.
  Productie 2.1Gedeponeerd Fusie voorstel met bijbehorende toelichting van 10 juni 2004.
  productie 2.2JMW Jaarverslag 2002.
  productie 2.3SJMW Jaarrekening 2003.
  Productie 2.4Krantenartikel van 3 juli 2004 in dagblad Trouw.
  Productie 2.5Brief van E. Verhey van 22 oktober 2002.
  Productie 2.6Lipschits, Tsedaka - Een halve eeuw Joods maatschappelijk werk in Nederland, 1997, pp. 101-105.
  productie 2.7, 2.8- Jaarrekening Centraal Beleggingsdepot 1981.
  - Jaarrekening Samenwerkende Fondsen en JMW.
  Productie 2.9Voorstel dagelijks bestuur JMW "De aansturing van JMW en het toezicht daarop"12 december 1999.
  Productie 2.10Statuten JMW van 24 januari 1997.
  Productie 2.11Notulen vergadering van het algemeen bestuur van JMW d.d. 24 maart 2002.
  productie 2.12Statuten JMW van 3 januari 2003.
  Productie 2.13Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur JMW d.d. 1 september 2002.
  productie 2.14Statuten SJMW van 4 maart 2003.
  Productie 2.15Notulen van de vergadering van de Juridische Commissie van het Algemeen Bestuur JMW d.d. 1 september 2002.
  Productie 2.16 t/m 2.18Correspondentie Joodse organisaties met JMW van januari tot april 2003.
  productie 2.19 t/m 2.25Brief JMW producties Nov-25-04 - Brief Noordhof (JMW) met nieuw ingediende producties (19 t/m 25 krantenartikelen) op 25-nov-04.
  Productie 2.26 t/m 2.30Brief Noordhof (JMW) met nieuw ingediende producties (26 t/m/30) op 09-dec-04.
  productie 2.26Rapport Frits Hoek rapport d.d. 30 mei 2003.
  productie 2.27Brief van Frits Hoek d.d. 24 juli 2003 en is bijlage 6 van rapport Be-Ezrath Ha-Jeled, pagina 107-112.
  productie 2.28Brief van Staal aan JMW van 20 januari 2004.
  productie 2.29Brief van Frits Hoek d.d. 1 februari 2004.
  productie 2.30E-mail van Hoek aan Vuijsje van 28 october 2004. Reactie Hoek op memorie van successie. Alleen pagina 1 is bij de rechtbank neergelegd.
  Pagina 2 en 3 van deze file is Frits Hoek's e-mail aan mij waarin hij uitlegd waarom hij Vuijsje geantwoord heeft. Er staat o.a. in:
  "Ik vind het natuurlijk niet prettig om tussen "twee vuren" te zitten. Anderzijds heeft Hans Vuijsje mij (i.c. de Commissie Kordes) in 1998 bijzonder geholpen met informatie over onder meer Jokos, waardoor ik het moeilijk vind om Hans nu niet met informatie te helpen. Mijn tekst aan Hans heb ik bijgevoegd."
  Productie 2.31Brief Noordhof (JMW) naar aanleiding van de door Staal op 10-dec-04 ingediende producties.
  *******To top of page*******