Nederlands Hebrew English staal.bz
Home
Recensies
Bestel nu
Archief
Artikelen
Links
Ter nagedachtenis
About
Verhalen
Prikbord
Gastenboek
Nieuwsbrief
Nieuws
Video
Contact

Roestvrijstaal Nieuws

Nieuws

top


Beslissing Klachtencommissie van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) in de zaak Staal tegen directeur JMW
Amsterdam, 2 augustus 2004 - Op 25 maart 2004 heeft Staal zich tot de klachten-commissie van Stichting Joods Maatschappelijk Werk gewend.
Staal had zich beklaagd over dhr. Vuijsje, directeur van JMW, over zijn bejegening betreffende een onderzoek naar het vermogensbeheer van wereldoorlog-wezen.
Staal moest zich wenden, voor zijn klacht tegen de directeur van JMW, tot de heer Andre Agsteribbe directiesecretaris van JMW.

In het gespreksverslag van de hoorzittingen van de klachtencommissie d.d. 16 april 2004 en van 29 juni 2004 staat o.a. "De voorzitter wijst er op dat de klachtencommissie een oordeel zal geven over de dienstverlening en de bejegening door JMW. Het ligt niet binnen de mogelijkheden van de commissie een inhoudelijk oordeel te geven over de door klagers aangegeven problematiek. Ook wordt door de voorzitter aangegeven dat de commissie zich over de individuele klacht van de heren Philip en Marcel Staal zal buigen en niet over de vraag hoe er met de oorlogswezen in het algemeen is omgegaan.". Hieruit volgt:

 • de klachtencommissie kan geen inhoudelijk oordeel geven betreffende de door Staal gestelde vraag "Is het vermogen (erfenis) van de joodse oorlogswezen door de voogdij-instellingen goed beheerd.".
 • de klachtencommissie kan geen inhoudelijk oordeel geven hoe er met de wezen in het algemeen is omgegaan en zal zich beperken tot 'de zaak Staal'.
Op 30 juli 2004 is de beslissing van de klachtencommissie vastgesteld als volgt:
 • niet ontvankelijk voorzover betrekking hebbend op het algemeen wezenonderzoek;
  De klachtencommissie heeft de uitspraak betreffende het algemene onderzoek van Verhey/Micheels gedaan ondanks het feit dat:
  • dit punt niet in de klacht van Staal stond
  • de voorzitter van de klachtencommissie duidelijk gezegd heeft dat de klachtencommissie hier geen oordeel over zal geven
  • het algemene wezenonderzoek Verhey/Micheels nog niet gepubliceerd is
  • de klachtencommissie niet in het bezit is van het algemene wezenonderzoek van Verhey/Micheels

 • gegrond t.a.v. de behandeling van persoonlijke gegevens van klager en de doorzending aan de onderzoekster (mevrouw Verhey);
  Betreft klacht van Staal dat zijn persoonlijke gegevens, tegen uitdrukkelijk verzoek van Staal, toch door dhr. Vuijsje aan mevrouw Verhey gestuurd zijn.
 • gegrond t.a.v. de afhandeling van het verzoek om een gesprek met de voorzitter van de Raad van Toezicht;
  Betreft klacht van Staal over de weigering van dhr. Hertog, voorzitter Raad van Toezicht van JMW, een gesprek te hebben over "de zaak Staal".
 • ongegrond ten aanzien van de weigering klager toegang te verlenen tot de archieven van de kindertehuizen;
  Op 6 augustus 2003 motiveerd dhr Vuijsje, per e-mail, zijn weigering om Staal toestemming te geven voor inzage in de bestuursarchieven als volgt: "Ik zie geen enkele zin in een tweede (controle) onderzoek door jou naar deze problematiek."
 • ongegrond ten aanzien van de omvang en de frequentie van het overleg met klager;
  Het gaat hier om overleg naar aanleiding van het concept rapport 'Vermogensbeheer WO II-wezen ter bespreking met Joods Maatschappelijk Werk' aangeboden op 1 april 2003 en het eindrapport 'Vermogensbeheer WO II-wezen Rapport I', ontvangen door dhr. Hertog en dhr. Vuisje op resp. 24 en 26 januari 2004.
  Vuijsje schrijft in zijn verweerschrift d.d. 28 mei 2004 dat er overleg heeft plaatsgevonden op de volgende zes data:
  • 31 oktober 2001 - op deze datum kan niet gesproken zijn over rapport 'Vermogensbeheer WO II-wezen' daar dit rapport in concept aangeboden is aan JMW op 1 april 2003.
  • 22 april 2002 - op deze datum kan niet gesproken zijn over rapport 'Vermogensbeheer WO II-wezen' daar dit rapport in concept aangeboden is aan JMW op 1 april 2003.
  • 26 augustus 2002 - op deze datum kan niet gesproken zijn over rapport 'Vermogensbeheer WO II-wezen' daar dit rapport in concept aangeboden is aan JMW op 1 april 2003.
  • 1 april 2003 - op deze datum kan niet gesproken zijn over rapport 'Vermogensbeheer WO II-wezen' daar op deze datum rapport 'Vermogensbeheer WO II-wezen' in concept is aangeboden aan JMW.
   Dhr. Vuijsje schrijft in zijn verweerschrift d.d. 28 mei 2004 het volgende over deze afspraak: "Op 1 april 2003 overhandigt de heer Staal in aanwezigheid van mevrouw Kok de eerste versie van zijn rapport. Ondergetekende neemt dit in ontvangst en stelt dit zorgvuldig te willen bestuderen en deskundigen te zullen raadplegen."
  • 12 juni 2003 - op deze datum ontvangt Staal de rapportage van JMW naar aanleiding van zijn concept rapport 'Vermogensbeheer WO II-wezen'.
   Vuijsje schrijft in zijn verweerschrift d.d. 28 mei 2004 het volgende over deze afspraak: "Deze reactie wordt de heer Staal op 12 juni ten kantore van JMW aangeboden. In dit gesprek wordt gesteld dat zowel mevrouw Verhey als de heer Hoek bereid zijn tot nadere toelichting.".
   Staal neemt deze schriftelijke reactie in ontvangst en stelt dit zorgvuldig te willen bestuderen en deskundigen te zullen raadplegen.
  • 10 december 2003 - over dit gesprek zegt dhr. Vuijsje tijdens de hoorzitting d.d. 29 juni 2004 het volgende: "In het verweerschrift is opgenomen, dat tijdens dat driegesprek (Heertje, Vuijsje en Staal) wel degelijk uitgebreid over het 'rapport Staal' is gesproken, maar slechts weinig over de financieel-inhoudelijke kant".
  Onze conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat er geen financieel-inhoudelijk gesprek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van rapport Staal in concept.
  Het eindrapport van Staal is pas eind januari 2004 ontvangen door JMW. Tussen 10 december 2003 en de uitspraak van de klachtencommissie op 2 augustus 2004 heeft geen gesprek plaatsgevonden tussen Staal en Vuijsje.
 • ongegrond ten aanzien van de omvang en kwaliteit van het onderzoek en de onafhankelijkheid van de onderzoekers.
  In de beslissing van de klachtencommissie van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk staat in paragraaf "Overwegingen en beoordeling" bladzijde 6, het volgende: "De overige elementen van klagers grieven hebben betrekking op de omvang en de kwaliteit van het verrichte onderzoek, de onafhankelijkheid van de onderzoekers Verhey en Micheels (deze combinatie kan slechts betrekking hebben op het algemeen onderzoek) en de vraagstelling aan de heer Hoek (kan slechts betrekking hebben op 'de zaak Staal').".
  Naar aanleiding van bovenstaande is het ons niet duidelijk of deze uitspraak betrekking heeft op het 'algemene wezenonderzoek' gedaan door Verhey/Micheels, dan wel betrekking heeft op 'de zaak Staal'.
top
Still going strong 1945-2005

17e Internationale Conferentie voor Joodse Oorlogskinderen
met 2e & 3e Generatie en hun familie

19-22 augustus 2005, Amsterdam, The Netherlands

Het programma bevat:
diverse workshops, gerenomeerde sprekers, panel discussies,
seminars, films, excursies, reunies, genealogie,
ontmoet oude vrienden,
maak nieuwe vrienden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Per e-mail:
Erna Houtkooper
Max Arpels

Per Post:
J.C.S. congres 2005
Postbus 74761
1070 BT Amsterdam, The Netherlands
Fax: +31 (0)20 4421809

top


JMW versus Verhey
Amsterdam, 20 april 2005

In het vandaag verschenen boek "Kind van de rekening" van Elma Verhey en historica Pauline Micheels is onzorgvuldig gebruik gemaakt van bronnen. Hierdoor zijn foute conclusies getrokken en worden mensen onnodig beschadigd. JMW-directeur Hans Vuijsje concludeerd dat Elma Verhey op z'n minst 'slordig' is geweest in haar beschrijvingen van de bronnen.
Op 8 maart 2005 vond een gesprek plaats tussen Elma Verhey en Hans Vuijsje. Elma Verhey werd voorgesteld om de publicatie van het boek uit te stellen. Indien Verhey niet op dit voorstel zou ingaan, zou JMW afstand nemen van het boek.

JMW-directeur Hans Vuijsje, die het onderzoek van Elma Verhey en historica Pauline Micheels tot voor de rechter stelselmatig verdedigde, vindt na het lezen van de het boek 'Kind van de rekening' dat er wetenschappelijk onderzoek moet worden gedaan naar de zaak. Dit is opvallend omdat Vuijsje najaar 2004 in een paginagrote advertentie in het Nieuw Israכlisch Weekblad nog hoog opgaf over de kwaliteiten van Verhey en medeauteur Pauline Micheels. ,,De integriteit en deskundigheid van beide onderzoekers zijn onomstreden’’, aldus de advertentie.
Philip Staal heeft van aanvang af aangedrongen op een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de oorlogswezen.


top