Nieuwsbrief
Artikelen
Prikbord
Help ons
Home

SINJOI
Periodieke Nieuwsbrief No 6, Juni 2005
 
door Shalom Pront
Shalom Pront is secretaris van de Stichting Nederlands-Joodse Oorlogswezen in Israël.

1. Beknopt Nieuws
De meeste wezen hebben nu wel gehoord over de pogingen van JMW om een fusie aan te gaan met voormalige voogdij instanties, om zodoende de hand te leggen op het totale vermogen van die voormalige voogdij instanties, waarvan JMW tot nu toe alleen het vruchtgebruik had. Deze pogingen hebben veel onrust veroorzaakt omdat algemeen veronderstelt wordt dat dit vermogen bestanddelen bevat van erfgoed van de wezen.
Dit wordt ten sterkste ontkend door de directeur van JMW, maar hij legt hier geen enkel bewijs voor over. Wel stelt hij voor om hernieuwd onderzoek te doen in individuele gevallen, een onderzoek waarvan hijzelf de teugels in handen zal houden. De werkgroep van SINJOI heeft de afgevaardigden van JMW ontmoet in Tel Aviv, en er is nu een dialoog gaande om JMW ervan te overtuigen dat er wel onderzoek gedaan moet worden maar naar de bronnen van het fusie geld, om vast te stellen of daar wezenerfgoed in zit. Als dit niet het geval is zouden de wezen geen financiele claim hebben. Maar onze werkgroep heeft documentair materiaal aan JMW overgelegd dat het tegendeel aantoont.
Ons standpunt, dat er dan een algemene financiele vergoeding zou moeten komen aan alle wezen, staat nu tegenover het JMW standpunt, dat alleen (door JMW notabene) bewezen individuele gevallen gecompenseert zullen worden.Dat dit laatste ook in tegenstrijd is met Vuijsje’s bewering dat er helemaal geen vermogensresten zijn, merkt niemand op.
Wij wachten nu op de reactie van JMW. Binnenkort zullen wij hen daaraan herinneren.

2. Archief
SINJOI heeft een eigen archief opgezet om onze afhankelijkheid van het JMW archief zo veel mogelijk te reduceren. Uit het SINJOI archief putten wij nu het nodige documentaire materiaal(geanoniemiseerd) om de beweringen van JMW te weerleggen.
Dit is uitermate belangrijk omdat uit de alternatieve bron van informatie, het JMW archief van Hans Vuijsje, alleen maar materiaal mag komen dat de beweringen van JMW steunt. Dit heeft Elma Verhey ervaren.(zie punt 3)
Onze dank aan een aantal mensen die reeds op onze individuele verzoeken hebben gereageerd en materiaal ter beschikking van het SINJOI archief hebben gesteld. Dit heeft het mogelijk gemaakt om beweringen van JMW te weerleggen.
Wij doen nu een algemene oproep aan iedereen om eens op zolder, in een oude tas of in een of andere familiebergplaats te gaan snuffelen om nog wat materiaal te ontdekken. Alles wat te maken heeft met het verleden en voogden en/of overheid en/of erf geldzaken is potentiaal geschikt. Contacten hiervoor zijn: Marianne Cohen-Aandagt, 09-9586054, Shalom Pront, 08-8598729 of Hans Reens, 09-7650828.

3. Wezenonderzoek, project TC en het boek van Elma Verhey
Het wezenonderzoek, in de vorm van project TC, ging bijna onopgemerkt over van een fase van plannen naar de fase van de uitvoering, met de formatie van de “Meetgroep” op 16 december 2004 in het IOH zaaltje in Tel Aviv. Dit is een groep van voormalige oorlogswezen die zich bereid verklaarden hun gegevens ter beschikking te stellen van het onderzoekteam .
Na vele uitstellingen is eindelijk het boek van Elma Verhey “Kind van de Rekening” gepubliceert. De secretaris, Shalom Pront, was aanwezig bij de presentatie van het boek, die plaats vond op 20 April 2005 in het gebouw van het NIOD in Amsterdam. In verband met de presentatie van het boek van Elma kwam er een TV ploeg naar Israel om een documentaire te maken .Zij bezochten 3 mensen van de Bergstichting groep en hadden ook een bijeenkomst in Kibutz Gwar Am.
De TV ploeg was van “Andere Tijden”, die een geschiedenis programma hebben op Nederland 3. Een dag voor de presentatie van het boek werd de documentaire uitgezonden op de Nederlandse TV.
Een VHS cassette hiervan bevindt zich in het archief van SINJOI en kan uitgeleend worden tegen een kleine vergoeding.
Het boek kan besteld worden bij Carla van West, 08-9925012. De bevindingen in het boek wijzen er inderdaad op dat de wezen ook financieel benadeeld werden. JMW, na voordien de schrijfster en de onderzoekster uitbundig geprezen te hebben, nam nu, na lezing, heftige afstand van het boek en publiceerde meteen een uitgebreide reactie, onder de titel “Een goede naam”.
Een elementair verschil van interpretatie van de bestudeerde documenten is nu uitgegroeid tot een rel die zich manifesteert in kranten artikelen over en weer, en publieke lezingen.
Volgens een recent artikel in de HP-De Tijd heeft JMW zelfs een duur p.r. buro hiervoor ingeschakeld.
Wie geintereseerd is in deze materie kan contact opnemen met Marianna Cohen –Aandagt of met Shalom Pront.
Werkgroep TC, die het project van een herinneringsmonument aan de wezen voorbereidt, zal zich ook in het boek verdiepen en besluiten welke gedeelten van het boek accepteerbaar zijn voor het project. Om een idee te geven van de omvang van dit project zij het geweten dat de groep wezen die het onderwerp zijn van het boek van Elma zo een 40 zielen telt. In totaal worden het aantal wezen in Israël op zo een 200 zielen ingeschat. Dus wat er tot nu toe onderzocht is is het 40/200 gedeelte of 20 %.
Dus hebben we nog wel wat werk voor de boeg, en daarvoor hebben we ook de medewerking van JMW nodig.
Maar in totaal waren er na de oorlog 2141 ingeschreven wezen. Dus als wij ons monument eventueel zouden willen uitbreiden naar alle wezen moet er nog heel veel studie gedaan worden door een flink grote werkgroep.
Onze penningmeester, Jehuda Vardi, heeft 20 boeken bestelt bij de uitgever. Bij Carla is een lijstje van mensen die het boek besteld hebben of nog willen bestellen. Zodra deze boeken arriveren zullen we zorg dragen voor de distributie en de betaling,

4. Werkontmoetingen met JMW
Een paar dagen voor de presentatie van het boek van Elma Verhey had een eerste werkontmoeting plaats op het kantoor van JMW tussen de directeur van JMW, Hans Vuijsje, en de vertegenwoordiger van SINJOI, Shalom Pront. De ontmoeting nam plaats onder een rustige sfeer en JMW zette haar standpunten uiteen. Deze standpunten werden later gebruikt door SINJOI om de agenda van het werkbezoek in Tel Aviv samen te stellen. Het resultaat van deze ontmoeting was het gezamenlijke besluit om contact te houden en het geschil op een achtenswaardige manier uit te werken.
Een van de belangrijke punten die ter sprake kwam in de Tel Aviv ontmoeting, betreft het feit dat de JMW archieven in Amsterdam persoonlijke gegevens van nog levende personen bevatten, bijvoorbeeld sociale dossiers. SINJOI is van mening dat dit een zeer verontrustende situatie is, die niet gehandhaafd mag worden.
JMW verzekerde de SINJOI vertegenwoordiging dat de heer Vuijsje professioneel bevoegd is dit soort materiaal te beheren en als zodanig onder ede staat. Verder werd ons verzekerd dat indien misbruik vermeend is men hierover kan klagen bij een overheidsinstantie. Dit is en blijft voor SINJOI een zeer onbevredigend antwoord.
Een ander punt dat besproken werd betreft het aanstellen van een onderzoeker voor het nog eventueel uit te voeren onderzoek. SINJOI eist een onafhankelijke onderzoeker, en wil niet dat JMW zelf onderzoek doet.
JMW is bereid om een onafhankelijke en door haar aangestelde persoon (Instantie), die ook door ons goedgekeurd moet worden, geschilpunten te laten onderzoeken. Het geheel begeleid door een commissie met een takenlijst, waarin wij ook vertegenwoordigd zijn. SINJOI zal JMW mededelen dat zij bereid is details van dit voorstel met haar te bespreken.
Wie geinteresseerd is in de notulen van deze bijeenkomst kan deze aanvragen bij de secretaris, Shalom Pront.
Doordat de maand Mei in Nederland in het teken van de oorlogsgedenking stond, zijn er ook veel krantenartikelen over de wezen problematiek verschenen. Het laatste artikel verscheen in het NIW van 24 juni 05 en bevat de gezienswijze van SINJOI.

5. Internationale conference in Amsterdam
Van 19 tot 22 Augustus neemt de internationale conferentie voor Joodse Oorlogskinderen plaats.
Er zullen vele en bekende sprekers zijn, waaronder Serge Klarsfeld, Dr Paldiel van Yas veshem, Prof.Lipschitz over het digitale monument, Paul Westra van Anne Frank stichting, Hans Dresden over de wetten van de WUV, David Barnouw over kinderen gedurende de oorlog, Daisy Miller en Denise Citroen van de Shoa Stichting, Elma Verhey over de wezen, Hans Vuijsje over JMW , Prof. Diane Wolf over de opvang van kinderen na de oorlog en Abe Foxman van de ADL over Anti-semitisme. SINJOI leden zullen daar kennis geven van het bestaan van onze organizatie.

6. Contributie
Er zijn nog vele mensen die hun contributie voor 2005 nog niet hebben voldaan. Wij verzoeken hun dit alsnog zo vlug mogelijk te voldoen bij Jehuda Vardi, de penningmeester. (75 Shekel)
Verder hebben wij geconstateerd dat aan aantal mensen wel hun contributie voor 2003 en 2005 hebben voldaan , maar niet voor 2004.
Ook in 2004 had de stichting vele onkosten. Wij verzoeken dus ook deze mensen alsnog hun contributie voor 2004, 50 Shekel, te voldoen bij Jehuda.
13 mensen hebben nog geen kwitantie voor hun contributie ontvangen. De kwitanties liggen klaar en worden in de komende weken verzonden, per post.

Copyright: Pront, Shalom

Lezersreacties
Geef uw reactie

top